QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY

I. KÝ CƯỢC TÀI LIỆU
          * Đối với bạn đọc là nghiên cứu sinh, học viên cao học (không phải là cán bộ của Học viện) và sinh viên các hệ đào tạo khác :
        Khi mượn về nhà phải ký cược theo giá trị tài liệu. Khi trả hết tài   liệu, Trung tâm TT-TV sẽ hoàn trả lại tiền cược sau khi trừ   5% phí dịch   vụ.

II. DỊCH VỤ PHOTOCOPY
          * Photocopy giấy trắng thường:

          -  Sách tiếng Việt: 200đ/trang + 5000đ (bìa mica); 3000đ (bìa mềm)

          -  Sách ngoại văn: 300đ/trang + 5000đ (bìa mica); 3000đ (bìa mềm)

          * Photocopy giấy trắng Ngoại:
          -  Sách tiếng Việt: 300đ/trang + 5000đ (bìa mica); 3000đ (bìa mềm)
        -  Sách ngoại văn: 400đ/trang + 5000đ (bìa mica); 3000đ (bìa mềm)

III. VI PHẠM NỘI QUY
          1. Làm hư hỏng tài liệu:

          1.1.     Ghi tên, viết, vẽ, gạch xoá vào tài liệu phải đền tài liệu mới.
          1.2.     Làm bong, rách, mất bìa, bong các tay sách phải bồi thường công tu bổ tài liệu:
        + Bìa mềm:
          khổ 13 x 19cm:        5.000đ/cuốn
          khổ 20 x 25cm:       10.000đ/cuốn
          khổ 25cm:               15.000đ/cuốn
          + Bìa cứng:
          khổ 13 x 19cm:       10.000đ/cuốn
          khổ 19 x 25cm:       15.000đ/cuốn
          khổ 25cm:               20.000đ/cuốn
          Làm hỏng nhãn, mã vạch phải bồi thường 3000đ/nhãn hoặc mã vạch


          2.Làm mất tài liệu:
          2.1. Đền đúng tên tài liệu đã mượn.
          2.2. Thay thế tài liệu khác:
          Trưởng Trung tâm quyết định trên cơ sở xem xét giá trị khoa học, số trang của tài liệu và nhu cầu của bạn đọc.
        Các trường hợp ở mục 1.1, 2.1 và 2.2 phải nộp 20.000đ tiền xử lý nghiệp vụ.
         2.3. Đền tiền:
          + Đối với tài liệu là sách tiếng Việt:
          -    Xuất bản từ 1996 đến nay: đền gấp 2 lần so với giá bìa
          -    Xuất bản từ 1996 trở về trước: đền theo số trang:
          + Sách Việt:
          khổ 13 x 19cm:           800đ/trang
          khổ 20 x 25cm:           900đ/trang
          khổ 25cm:                 1.000đ/trang
          + Sách ngoại:
          khổ 13 x 19cm:         1.000đ/trang
          khổ 19 x 25cm:         1.500đ/trang
          khổ 25cm:                 2.000đ/trang


          3. Trả tài liệu muộn so với thời hạn quy định:
        Phạt 1000đ/cuốn/ngày.

          4. Làm hư hỏng, mất mát các tài sản khác của Thư viện:
          Đền các vật dụng tương tự hoặc đền bằng tiền theo giá trị tương ứng tại thời điểm làm hỏng vật dụng.
         
          5. Bạn đọc vi phạm Nội quy

          5.1. Từ chối phục vụ: Khi trang phục của bạn đọc thiếu nghiêm túc.
          5.2. Khoá thẻ từ 10 - 20 ngày (sau khi đã nhắc nhở) trong các trường hợp sau:
          - Lấy nhiều sách, báo tạp chí không đúng với quy định.
          - Để tài liệu không đúng vị trí.
          - Tráo đổi vị trí tài liệu trong kho.
          - Mang tài liệu riêng vào phòng đọc kho mở không được phép của cán bộ Thư viện.
          - Gây mất trật tự, làm mất vệ sinh phòng đọc.
          5.3. Khoá thẻ từ 01 - 03 tháng đối với các trường hợp sau
          - Sao chụp tài liệu trái phép
          - Viết, vẽ, gạch xoá vào tài liệu.
          - Vào những trang Web có nội dung không lành mạnh.
          - Cho người khác mượn thẻ.
          - Có thái độ không đúng mực với cán bộ Thư viện.
          5.4. Khoá thẻ từ 1 năm đến vĩnh viễn, thông báo về đơn vị đào tạo đối với các trường hợp sau:
          - Xé, cắt xén tài liệu.
          - Cố tình mang tài liệu ra khỏi phòng đọc không được phép của cán bộ Thư viện.        

Hà Nội, ngày 14  tháng 10   năm 2009
                            KT.  GIÁM ĐỐC
                            PHÓ GIÁM ĐỐC
                           
                            TS. Lê Hữu Lập (đã ký)
Liên kết nhanh