Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2013 các ngành kỹ thuật (các lớp D13VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2015 (các lớp L15VT,CN) ( )
Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2014 các ngành kỹ thuật và hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách và thông tin tốt nghiệp của sinh viên kèm theo). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp trên thực hiện ngay các nội dung sau đây:
Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp C14 (17/5/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập và danh sách lớp học phần các lớp học thay thế tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 2014, cụ thể như sau:
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (5/5/2017 )
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 của các sinh viên cao đẳng đại học liên thông chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội, cụ thể như sau
Thông báo V/v Đăng ký môn học kỳ I năm học 2017-2018 (16/5/2017 )
Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy khóa 2013, 2014, 2015 và 2016 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo I, các Viện, giảng viên là CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:
Thông báo : V/v Phân chuyên ngành đào tạo D14CN và D14QT (13/5/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách các lớp phân chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 của các sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2014 ngành Công nghệ thông tin (D14CN) và Quản trị kinh doanh (D14QT), cụ thể như sau:
Thông báo
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2013 các ngành kỹ thuật (các lớp D13VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2015 (các lớp L15VT,CN) ( )
Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2014 các ngành kỹ thuật và hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách và thông tin tốt nghiệp của sinh viên kèm theo). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp trên thực hiện ngay các nội dung sau đây:

Thời khóa biểu học tập các học phần thay thế tốt nghiệp C14 (17/5/2017 )
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (5/5/2017 )
Thông báo V/v Đăng ký môn học kỳ I năm học 2017-2018 (16/5/2017 )
Thông báo : V/v Phân chuyên ngành đào tạo D14CN và D14QT (13/5/2017 )
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ