Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (24/3/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Kèm theo danh mục học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp), cụ thể
Thông báo về việc kế hoạch thu học phí các môn học lại, cải thiện, văn bằng 2 chính quy (21/3/2017 )
Thông báo: V/v Thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ cơ sở Hà Nội (10/3/2017 )
Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2013; 2014; 2015; 2016, Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa 2015; 2016. Học viện thông báo Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 03/2017 (10/3/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo:Danh sách sinh viên đại học chính quy khóa 2012 (D12, E12) liên thông chính quy khóa 2014 (L14) đủ điều kiện xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 03/2017, cụ thể như sau:
Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017 (2/3/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017, Cập nhật bổ sung Bổ sung lịch thi môn Xử lý tín hiệu số (ELE1330) và Marketting qua phương tiện truyền thông xã hội (EPT1406) (13/03/2017)
Thông báo
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ