THƯ MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ BẢO VỆ TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (Sắp xếp theo năm bảo vệ)

1999


 001. Chu, Văn Vệ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin vệ tinh quốc tế Việt nam : Luận án TS kỹ thuật : Phát thanh và vô tuyến truyền hình / Chu Văn Vệ; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Bích Lân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 1999. - 154 tr. ; 30 cm.


 2000


 002. Trịnh, Anh Tuấn. Nghiên cứu các đặc trưng để phân tích và tổng hợp tín hiệu âm tần : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Trịnh Anh Tuấn ; Nghd. : GS.TSKH Đỗ Trung Tá, TSKH Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2000. - 129 tr. ; 30 cm.

 

003. Vũ, Văn San. Nâng cao độ nhạy thu quang để giải phóng băng tần trong các hệ thống thông tin quang : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Vũ Văn San ; Nghd. : TS Nguyễn Minh Dân, TS Hoàng Văn Võ. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2000. - 141 tr. ; 30 cm.

 

 2001

 

004. Đặng, Công Trạm. Tổ chức giám sát và điều khiển cho các hệ thống truyền dẫn số dung lượng cao : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Đặng Công Trạm; Nghd. : TS Đặng Đình Lâm, TS Hoàng Ứng Huyền. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2001. - 127 tr. ; 30 cm.

 

005. Lê, Đắc Kiên. Nghiên cứu phương pháp định tuyến trong mạng viễn thông Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Lê Đắc Kiên; Nghd. : GS.TSKH Đỗ Trung Tá, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2001. - 130 tr. ; 30 cm.

 

006. Lê, Ngọc Giao. Nghiên cứu các phương án ứng dụng hệ thống báo hiệu số 7 vào mạng viễn thông Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Lê Ngọc Giao; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn, TS Nguyễn Kim Lan. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2001. - 121 tr. ; 30 cm.

 

007. Lê, Thanh Thu Hà. Nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong giai đoạn đầu mạng ISDN ở Việt Nam và tìm các hướng giải quyết hợp lý : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Lê Thanh Thu Hà; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2001. - 181 tr. ; 30 cm.

 

2002

 

008. Bùi, Thiên Hà. Nghiên cứu phương pháp xây dựng quy hoạch và cấu trúc mạng viễn thông cho bưu điện cấp tỉnh thành Việt Nam, cụ thể hoá trên mạng viễn thông Hà Nội : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : / Bùi Thiên Hà; Nghd. : TS Nguyễn Minh Dân, TS Nguyễn Minh Hồng. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 113 tr. ; 30 cm.

 

009. Hoàng, Minh. Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Hoàng Minh ; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 166 tr. ; 30 cm.

 

010. Hoàng, Trung Hải. Nghiên cứu cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000 - 2010 : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Hoàng Trung Hải ; Nghd. : TS Phùng Văn Vận, TS Phan Cao Minh. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 101 tr. ; 30 cm.

 

011. Nguyễn, Bá Nghĩa. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền phân cấp đồng bộ số cho mạng quốc gia : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin : 2 07 14  / Nguyễn Bá Nghĩa; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Bích Lân, TS Nguyễn Quý Minh Hiền. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 134 tr. ; 30 cm.

 

012. Nguyễn, Đức Thuỷ. Nghiên cứu một số vấn đề trong phương thức truyền thông tin không đồng bộ ATM (Asynchronuos Transfer Mode) : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc: 2 07 14  / Nguyễn Đức Thuỷ ; Nghd. : PGS.TS Phạm Minh Hà. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 124 tr. ; 30 cm.

 

013. Nguyễn, Hoài Nam. Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng mạng thông tin số ở Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc. Mã số : 2 07 14  / Nguyễn Hoài Nam; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 124 tr. ; 30 cm.

 

014. Nguyễn, Lưu Bình. Nghiên cứu đánh giá nhiễu từ các hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp tới hệ thống thông tin mặt đất: Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Nguyễn Lưu Bình; Nghd. : GS. TSKH Hoàng Xuân Nguyên, TS Phùng Văn Vận. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 181 tr. ; 30 cm.

 

015. Phùng, Kim Anh. Nâng cao dung lượng các hệ thống vô tuyến CDMA trải phổ : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Phùng Kim Anh ; Nghd. : GS.TSKH Đỗ Trung Tá, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 138 tr. ; 30 cm.

 

016. Trần, Quốc Việt. Nghiên cứu phát triển Modul chuyển mạch quang : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14  / Trần Quốc Việt ; Nghd. : GS.TSKH Hoàng Xuân Nguyên, PGS.TS Phạm Văn Hội. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2002. - 130 tr. ; 30 cm.

 

2003

 

017. Đinh, Văn Dũng. Dùng phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ưu về quản lý di động trong mạng ATM : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin : 2 07 14 / Đinh Văn Dũng ; Nghd.: GS TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 130 tr. ; 30 cm.

 

018. Lương, Hồng Khanh. Một số đóng góp trong việc giải bài toán phục vụ đám đông và áp dụng cho ngành Bưu chính-Viễn thông : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Lương Hồng Khanh ; Nghd. : PGS.TSKH Nguyễn Ngọc San, TS Vũ Ngọc Phàn. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 181 tr. ; 30 cm.

 

019. Nguyễn, Mạnh Hùng. Thiết kế và tối ưu hoá mạng vô tuyến thông tin di động GSM của Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc / Nguyễn Mạnh Hùng ; Nghd. : PGS.TS Phạm Văn Đương, PGS.TS Nguyễn Minh Dân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 181 tr. ; 30 cm.

 

020. Nguyễn, Quốc Khánh. Tổ chức mạng quản lý viễn thông (TMN) và điều hành lưu lượng tối ưu cho mạng ATM : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Nguyễn Quốc Khánh ; Nghd. : TS Nguyễn Tất Đắc, TS Lê Thanh Dũng. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 125 tr. ; 30 cm.

 

021. Nguyễn, Quý Sỹ. Nghiên cứu các thủ tục điều khiển truy nhập cho mạng ATM di động : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin : 2 07 14 / Nguyễn Quý Sỹ ; Nghd. : PGS.TS Phạm Đạo, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 102 tr. ; 30 cm.

 

022. Phan, Hữu Phong. Nghiên cứu phát triển hợp lý ISDN trong mạng nội hạt Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Phan Hữu Phong ; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn, TS Trần Hồng Quân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 120 tr. ; 30 cm.

 

023. Thái, Văn Lan. Các hiệu ứng phi tuyến và phương pháp đánh giá tổn thất công suất trong hệ thống thông tin quang ghép bước sóng : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình / Thái Văn Lan ; Nghd. : GS.TSKH Hoàng Xuân Nguyên, PGS.TS Phạm Văn Hội. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2003. - 115 tr. ; 30 cm.

 

2004

 

024. Đoàn, Phan Long. Nhận dạng âm thanh tiếng Việt, áp dụng trên mạng bưu chính viễn thông : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình / Đoàn Phan Long ; Nghd : PGS.TS Phạm Đạo, TSKH Nguyễn Ngọc San. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 126 tr. ; 30 cm.

 

025. Nguyễn, Huy Tiệp. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích đánh giá độ tin cậy của một số cấu trúc mạng hỗn hợp : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Nguyễn Huy Tiệp ; Nghd. : TS Nguyễn Quý Minh Hiền, TS Hoàng Văn Võ. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 116 tr. ; 30 cm.

 

026. Nguyễn, Khắc Lịch. Nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng một số thuật toán mới về điều khiển tương tranh trong cơ sở dữ liệu phân tán : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Nguyễn Khắc Lịch ; Nghd. : PGS.TS Hồ Thuần, TS Lê Hữu Lập. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 104 tr. ; 30 cm.

 

027. Nguyễn, Minh Quang. Nghiên cứu biện pháp duy trì chất lượng đường truyền thông tin vệ tinh trong điều kiện thông số môi trường truyền dẫn thay đổi : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Nguyễn Minh Quang ; Nghd. : PGS.TS Võ Kim, TS Chu Văn Hỷ. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 100 tr. ; 30 cm.

 

028. Nguyễn, Thị Hằng Nga. Nghiên cứu nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin vô tuyến số tốc độ cao : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Nguyễn Thị Hằng Nga ; Nghd : PGS.TS Võ Kim. - Hà Nội : Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 109 tr. ; 30 cm.

 

029. Phạm, Thuỷ Phong. Nghiên cứu cấu hình quản lý mạng truyền dẫn của Việt Nam, đề xuất cấu hình quản lý truyền dẫn tối ưu cho mạng truyền dẫn liên tỉnh : Luận án TS kỹ thuật : Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình : 2 07 02 / Phạm Thuỷ Phong ; Nghd. : PGS.TS Phạm Đạo, TS Vũ Duy Lợi. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2004. - 122 tr. ; 30 cm.

 

2005

 

030. Dư Đình Viên. Nghiên cứu giải quyết bài toán nâng cao chất lượng trong hệ thống thông tin vô tuyến di động CDMA : Luận án TS kỹ thuật / Dư Đình Viên; Nghd : TS Phùng Văn Vận, TS Phan Cao Minh. - Hà Nội : Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, 2005. - 139 tr. ; 30 cm

 

031. Đỗ, Mạnh Quyết. Nghiên cứu công nghệ ATM cho mạng LAN, áp dụng tính toán xây dựng mạng INTRANET cung cấp dịch vụ đa phương tiện cho khu vực công nghệ cao : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Đỗ Mạnh Quyết ; Nghd. : PGS.TS Phạm Đạo, TS Lê Thanh Dũng. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2005. - 97 tr. ; 30 cm.

 

032. Vũ, Trọng Hiếu. Nghiên cứu, xây dựng mô hình chỉnh dạng lưu lượng cho kết nối vào nút chuyển mạch ATM : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Vũ Trọng Hiếu ; Nghd. : TS Bùi Trung Hiếu, PGS.TS Nguyễn Kim Giao. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2005. - 114 tr. ; 30 cm.

 

2006

 

033. Hồ, Văn Cừu. Lựa chọn giải pháp điều chế tín hiệu số trong hệ thống truyền dẫn số có hiệu suất sử dụng băng tần cao : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Hồ Văn Cừu ; Nghd. : TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, TS Phạm Khắc Kỷ. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006. - 137 tr. ; 30 cm.

 

034. Lê, Minh Hiếu. Phương pháp phân tích và đoán nhận họ dãy trải phổ mới sử dụng cho thông tin CDMA : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Lê Minh Hiếu; Nghd. : GS.TSKH Đỗ Trung Tá, PGS.TS Nguyễn Minh Dân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006. - 102 tr. ; 30 cm.

 

035 Nguyễn, Quang Hưng. Xử lý Anten mảng theo không gian - thời gian trong thông tin vô tuyến di động : Luận án TS kỹ thuật : Mạng và kênh thông tin liên lạc : 2 07 14 / Nguyễn Quang Hưng ; Nghd. : TS Đặng Đình Lâm, TS Chu Ngọc Anh. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006. - 135 tr. ; 30 cm.

 

036. Vũ, Chí Kiên. Một phương pháp hiện đại hoá mạng thông tin di động thế hệ 3 ở Việt Nam : Luận án TS kỹ thuật : Hệ thống và phương tiện truyền tin theo kênh thông tin liên lạc : 2 07 15 / Vũ Chí Kiên; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Quốc Trung, PGS.TS Nguyễn Minh Dân. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006. - 122 tr. ; 30 cm.

 

2007

 

037. Phạm, Quốc Huy. Nghiên cứu xây dựng thuật toán thiết kế Topology mạng áp dụng cho mạng thế hệ sau NGN : Luận án TS kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Phạm Quốc Huy ; Nghd. : TS Nguyễn Quý Minh Hiền, TS Chu Ngọc Anh. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007. - 119 tr. ; 30 cm.

 

2010

 

038. Đặng, Hoài Bắc. Các mã cyclic và cyclic cục bộ trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic : Luận án TS kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Đặng Hoài Bắc ; Nghd. : GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010. - 107 tr. ; 30 cm.

 

039. Đinh, Thị Thu Phong. Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc Mode phân cực và nhiễu liên quan trong hệ thống thông tin quang : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Đinh Thị Thu Phong ; Nghd. : GS.TSKH Đào Khắc An, TS Phùng Văn Vận. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010. - 155 tr. ; 30 cm.

 

040. Ngô, Đức Thiện. Các mã xyclic cục bộ trên các phân hoạch hỗn hợp : Luận án TS kỹ thuật :  Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Ngô Đức Thiện ; Nghd. : PGS.TS Nguyễn Bình. - Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010. - 84 tr. ; 30 cm.

 

041. Nguyễn, Hồng Sơn. Nghiên cứu cải thiện DIFFSERV QoS trong mạng IP : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Nguyễn Hồng Sơn ; Nghd. : PGS.TS Lê Hữu Lập, TS Vũ Như Lân. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010. - 129tr. ; 30cm.

 

2011

 

042. Nguyễn Đình Xuân. Nghiên cứu công nghệ tích hợp giữa các môi trường truyền thông phục vụ quá trình phát triển mạng viễn thông thế hệ sau (NGN) của VNPT : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Nguyễn Đình Xuân ; Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Ngọc San, PGS.TS Hoàng Minh. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2011. – 118tr. ; 30cm.

 

2012

 

043. Bùi Lai An. Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp-đa chiều theo kiểu lồng ghép : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật điện tử : 62 52 70 01 / Bùi Lai An ; Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỷnh, TS Lê Chí Quỳnh. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2012. - 121 tr. ; 30cm.

 

044. Đỗ Hữu Trí. Nghiên cứu cải tiến hiệu suất cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật máy tính : 62 52 70 10 / Đỗ Hữu Trí ; Nghd.: PGS.TS Vũ Duy Lợi, TS Bùi Thiện Minh. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2012. - 142 tr. ; 30cm.

 

045. Nguyễn Lê Cường. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thủy vân sử dụng biến đổi cosine rời rạc trên ảnh JPEG : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật điện tử : 62 52 70 01 / Nguyễn Lê Cường ; Nghd.: GS.TS Nguyễn Bình, TS Nguyễn Ngọc Minh. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2012. – 96 tr. ; 30cm.

 

046. Vũ Hoàng Sơn. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình ring : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Vũ Hoàng Sơn ; Nghd.: PGS.TS Bùi Trung Hiếu, TS Hoàng Ứng Huyền. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2012. - 114 tr. ; 30cm.

 

2013

 

047. Dương Tuấn Anh. Xây dựng hệ các điều kiện giới hạn phục vụ phân bố lưu lượng dịch vụ IP Internet : Luận án TS Kỹ thuật : Kỹ thuật viễn thông : 62 52 70 05 / Dương Tuấn Anh ; Nghd.: TS Bùi Thiện Minh, PGS.TS Hoàng Minh. - Hà Nội : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2012. - 131 tr. ; 30cm.

File dinh kem
5/12/2013

Các tin mới:
Chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” (8/1/2018)
Danh mục sách tháng 6 năm 2017 (10/7/2017)

Các tin đã đưa:
THƯ MỤC BÀI GIẢNG (2009-2011) (22/8/2012)
THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á ĐỢT 1 NĂM 2012 (21/8/2012)
Thư mục sách quỹ Châu Á đợt 3/2011 (23/2/2012)
Thư mục sách ngoại văn mới (Tháng 11/2011) (22/11/2011)
Thư mục sách quỹ Châu Á đợt 2 năm 2011 (17/8/2011)
Liên kết nhanh