Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế Toán (2/8/2016)
Kết quả thi tiếng Anh A1.1 đối với sinh viên Khóa 2015 (25/7/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2 (25/7/2016)
Bảng điểm phúc khảo, thi lần 1 HK 2 năm học 2015 - 2016 (22/7/2016)
Bảng điểm học phần các lớp Cao đẳng nghề Khóa 2014 , 2015 (21/7/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (21/7/2016)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2016 (6/7/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1 (6/7/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 3, bậc 4 học kỳ 2 (năm học 2015 - 2016) (4/6/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 6, học kỳ 2 (năm học 2015 - 2016) (13/6/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 1 (CQ), lần 1,2 học kỳ 2 (C ĐN) năm học 2015 - 2016 (12/5/2016)
Kết quả thi tiếng Anh Lần 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (12/4/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 5 và tiếng Anh bậc 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) do hoãn thi và lỗi đề thi (5/1/2016)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016 (5/4/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (2/4/2016)
Bảng điểm học phần - điểm phúc khảo, kỳ thi lần 1 HK 1 năm học 2015 - 2016 (29/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 2, bậc 3, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (24/2/2016)
Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm học 2015 - 2016 các lớp CĐCQ Khóa 2013 (16/3/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (2/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 4, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (4/3/2016)
Website Liên kết