Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2 (25/7/2016)
Kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, thứ tự bảo vệ các hội đồng - ngành Kế Toán (22/7/2016)
Bảng điểm phúc khảo, thi lần 1 HK 2 năm học 2015 - 2016 (22/7/2016)
Bảng điểm học phần các lớp Cao đẳng nghề Khóa 2014 , 2015 (21/7/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (21/7/2016)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2016 (6/7/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1 (6/7/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 3, bậc 4 học kỳ 2 (năm học 2015 - 2016) (4/6/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 6, học kỳ 2 (năm học 2015 - 2016) (13/6/2016)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 1 (CQ), lần 1,2 học kỳ 2 (C ĐN) năm học 2015 - 2016 (12/5/2016)
Kết quả thi tiếng Anh Lần 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (12/4/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh 5 và tiếng Anh bậc 2, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) do hoãn thi và lỗi đề thi (5/1/2016)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016 (5/4/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (2/4/2016)
Bảng điểm học phần - điểm phúc khảo, kỳ thi lần 1 HK 1 năm học 2015 - 2016 (29/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 2, bậc 3, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (24/2/2016)
Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm học 2015 - 2016 các lớp CĐCQ Khóa 2013 (16/3/2016)
Danh sách dự thi tiếng Anh bậc 1 tăng cường (năm học 2015 - 2016) (2/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 4, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (4/3/2016)
Kết quả thi tiếng Anh 6, học kỳ 1 (năm học 2015 - 2016) (1/3/2016)
Website Liên kết