Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
ĐIỂM THI, ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2014 (14/4/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ I năm học 2013 - 2014 (15/4/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi TN tháng 12, thi lần 1 HK 1+ DS thi lần 2 năm học 2013 - 2014 (13/2/2014)
Bảng điểm lớp Cao học M13.1 (đợt học 2) (26/2/2014)
Điểm thi, Bảo vệ Đồ án - Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 - 2013 (15/1/0201)
Điểm thi, điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (20/2/2014)
Bảng điểm môn Tiếng Anh 2 hệ Cao học khóa 2012 đợt 2 (12/12/2013)
Danh sách thi tốt nghiệp tháng 12 năm học 2013 (13/12/2013)
Bảng điểm học phần thi lần 2 các lớp học lại riêng - CNTT (2/12/2013)
Bảng điểm phúc khảo tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy - Liên thông ĐH khóa 2010 -2013 (14/11/2013)
Bảng điểm học phần lớp học lại riêng ngành cơ bản (cập nhật 14.11.2013) (14/11/2013)
Bảng điểm học phần lớp học lại riêng ngành cơ bản (13.11.2013) (11/11/2013)
Danh sách thi lần 2 các lớp học lại riêng năm học 2012 - 2013 (13/11/2013)
Danh sách dự thi môn Tiếng Anh 2 Lớp Cao học Khóa 2012 (Đợt 2) (12/11/2013)
Bảng điểm học phần lớp học lại riêng ngành viễn thông - Kế toán (11/11/2013)
Điểm học phần lớp học lại riêng ngành CNTT cập nhật 5.11.2013 (5/11/2013)
Điểm học phần lớp học lại riêng ngành KTDT - QTKD (cập nhật 5.11) (5/11/2013)
Bảng điểm học phần lớp học lại riêng đợt 1 ngành CNTT (31/10/2013)
Bảng điểm học phần thi lần 2 - quản trị sản xuất lớp M12QT1-2 (29/10/2013)
Điểm phúc khảo thi lần 2 các lớp học lại hè (29/10/2013)
Website Liên kết