Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm học phần thi lần 1 kỳ thi phụ năm học 2013 - 2014 các lớp hệ tín chỉ (KHÓA 2012) (27/8/2014)
Danh sách sinh viên dự thi kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp CĐ, ĐH, LT Khóa 2013 (25/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (học lại hè) năm học 2013 - 2014 (25/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (24/7/2014)
Bảng điểm học phần lớp học lại ( Lớp riêng ) học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (17/7/2014)
Điểm thi tốt nghiệp, điểm bảo vệ Đồ Án - Khóa luận, Điểm chuyên đề TN tháng 6 - 2014 (9/7/2014)
Danh sách chia theo phòng thi khóa 2012 (Lần 1 kỳ 2 năm học 2013 - 2014) (29/5/2014)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 2 HK 1 năm học 2013 - 2014 (28/4/2014)
Danh sách dự thi các lớp cao M13 (đợt 1 + đợt 2) (28/4/2014)
ĐIỂM THI, ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2014 (14/4/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ I năm học 2013 - 2014 (15/4/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi TN tháng 12, thi lần 1 HK 1+ DS thi lần 2 năm học 2013 - 2014 (13/2/2014)
Bảng điểm lớp Cao học M13.1 (đợt học 2) (26/2/2014)
Điểm thi, Bảo vệ Đồ án - Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 - 2013 (15/1/0201)
Điểm thi, điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (20/2/2014)
Bảng điểm môn Tiếng Anh 2 hệ Cao học khóa 2012 đợt 2 (12/12/2013)
Bảng điểm học phần thi lần 2 các lớp học lại riêng - CNTT (2/12/2013)
Bảng điểm phúc khảo tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy - Liên thông ĐH khóa 2010 -2013 (14/11/2013)
Bảng điểm học phần lớp học lại riêng ngành cơ bản (cập nhật 14.11.2013) (14/11/2013)
Website Liên kết