Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2015 (27/11/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 1, các lớp Cao học M15 đợt 1 (23/11/2015)
Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 (19/11/2015)
Điểm bảo vệ Đồ Án, Khóa Luận các lớp L13TXVT, L13TXQT (3/11/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2, các lớp Cao học M14 đợt 2 (26/10/2015)
Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 (9/10/2015)
Bảng điểm thi lần 2 kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014 - 2015 (13/10/2015)
Bảng điểm học phần môn tiếng Anh lần 2 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (18/8/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 4, 5, 6 (Học kỳ 2) (1/8/2015)
Bảng điểm học lại hè năm học 2014 - 2015 (12/10/2015)
ĐIểm thi lần 2 HK II năm học 2014 - 2015 (8/9/2015)
Bảng điểm học phần môn tiếng Anh 1,2,3,4,5,6 học kỳ phụ (Hè) (năm học 2014 - 2015) (7/8/2015)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1, bậc 2, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (26/7/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 3, điểm phúc khảo lớp Cao học khóa 2014 đợt 1 (8/9/2015)
Kết quả bảo vệ khóa luận, điểm tiểu luận TN lớp L13KT, L13QT (28/8/2015)
Danh sách sinh viên dự thi lại tiếng Anh (do bị lỗi NHCHT) (15/8/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (18/8/2015)
Bảng điểm bảo vệ KLTN khóa 2011 - ngành Kế toán, Quản trị KD (30/7/2015)
Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2015 (6/7/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (19/5/2015)
Website Liên kết