Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Bảng điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2011, ngành Kế toán (29/7/2015)
Kết quả thi tiếng Anh bậc 1, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (27/7/2015)
Danh sách thi lần 2 HK II năm học 2014 - 2015 (20/7/2015)
Bảng điểm học phần kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (27/7/2015)
Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2015 (7/7/2015)
Kế hoạch thi và danh sách dự thi môn tiếng Anh 5 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (27/6/2015)
Kế hoạch thi và danh sách dự thi môn tiếng Anh bậc 1 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (12/6/2015)
Danh sách dự thi môn tiếng Anh bậc 2 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (26/6/2015)
Kế hoạch thi và danh sách dự thi môn tiếng Anh 6 học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (10/6/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (20/5/2015)
Bảng điểm thi + điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (22/4/2015)
Thi thử tiếng Anh A1 khóa 2014 (2/4/2015)
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (30/3/2015)
Điểm kết thúc học phần môn Tiếng Anh 3,4,5,6 (Học kỳ 1 - Lần 1) (27/3/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015 (6/3/2015)
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 năm học 2014 - 2015 các lớp C12 (6/3/2015)
Kết quả thi tiếng Anh A1 đối với sinh viên Khóa 2014 (5/2/2015)
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2014 (29/1/2015)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 13,14 tháng 12 năm 2014 (7/1/2015)
Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm học 2014 (3/11/2014)
Website Liên kết