Công tác ĐBCLGD
Công tác Khảo thí
Biểu mẫu
Danh sách dự thi
Kế hoạch thi
Kết quả thi
Trang Chủ
Lịch thi giữa kỳ môn tiếng Anh (bổ sung) (10/11/2014)
Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 9 năm học 2014 (3/11/2014)
Bảng điểm Học phần các lớp Cao học khóa 2014 (Đợt 1), Học kỳ 1 Lần 1 (29/10/2014) (29/10/2014)
Bảng điểm học phần lần 2 học kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp niên chế (10/10/2014)
Điểm thi Tốt nghiệp ngày 20,21 tháng 9 năm 2014, cập nhật ngày: (8/10/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ thi phụ năm học 2013 - 2014 các lớp hệ tín chỉ (KHÓA 2012, 2013) (2/10/2014)
Danh sách Học viên dự thi lần 1 HK 1 (14-15) Khóa 2014 (Đợt 1) (4/9/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ hè, lần 2 khóa 2012 năm học 2013 - 2014 (5/9/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (học lại hè) năm học 2013 - 2014 (30/8/2014)
Danh sách sinh viên dự thi kỳ phụ năm học 2013 - 2014 các lớp CĐ, ĐH, LT Khóa 2013 (25/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/8/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (24/7/2014)
Bảng điểm học phần lớp học lại ( Lớp riêng ) học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (17/7/2014)
Điểm thi tốt nghiệp, điểm bảo vệ Đồ Án - Khóa luận, Điểm chuyên đề TN tháng 6 - 2014 (9/7/2014)
Kết quả chấm phúc khảo thi lần 2 HK 1 năm học 2013 - 2014 (28/4/2014)
ĐIỂM THI, ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2014 (14/4/2014)
Bảng điểm học phần thi lần 2 kỳ I năm học 2013 - 2014 (15/4/2014)
Bảng điểm phúc khảo thi TN tháng 12, thi lần 1 HK 1+ DS thi lần 2 năm học 2013 - 2014 (13/2/2014)
Bảng điểm lớp Cao học M13.1 (đợt học 2) (26/2/2014)
Điểm thi, Bảo vệ Đồ án - Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 - 2013 (15/1/0201)
Website Liên kết