PTIT

1
THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2012-2013
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nội dung Tải về máy
1. Tổng hợp thông tin công khai của Học viện
2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học hệ chính quy
3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo sau đại học
4. Công khai chất lượng đào tạo thực tế trình độ đại học, cao đẳng
5. Công khai thông tin cơ sở vật chất
6. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
7. Công khai tài chính
Ngày 20/3/2013