PTIT

1
TẦM NHÌN - SỨ MẠNG
Tầm nhìn
Xây dựng Học viện thành tổ chức nghiên cứu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới, là địa chỉ đầu tư và hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có các Phân hiệu hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học với trình độ và đẳng cấp quốc tế tại các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước.
Sứ mạng
Là đơn vị dẫn đầu trong gắn kết Nghiên cứu - Đào tạo - Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là:
Kết hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học với giáo dục – đào tạo để đáp ứng nhanh các yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngành thông qua việc đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực đồng bộ, lành nghề cho Ngành và xã hội.
Tạo ra một mô hình mới để triển khai tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học hợp lý, có hiệu quả cao, bám sát chiến lược phát triển của ngành.
Tạo ra một mô hình mới trong việc huy động nguồn lực (cả kinh tế và môi trường thực tiễn…) từ các doanh nghiệp mạnh của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và của xã hội trong điều kiện ngân sách Nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo còn hạn hẹp cũng như khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, đào tạo của các đơn vị nghiên cứu, đào tạo công lập vào thực tiễn chưa cao.
30/6/2009